17Sep2020

พิธีเปิด Innovation Exchange และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดพิธีเปิด และทำบุญ Innovation Exchange และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวะฯ และกล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมีนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน เพิ่มโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีวิสัยทัศน์ คือ “Engineering Excellence to Enhance Society Capabilities” และพันธกิจ “ผลิตวิศวกรมืออาชีพ” เป็นผู้สร้างนวัตกรรม จึงได้เล็งเห็นถึงการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะกับการพัฒนานักศึกษายุคใหม่ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง สโมสรนักศึกษา ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ พร้อมยังเป็นพื้นที่สรรค์สร้างกิจกรรมของนักศึกษา และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่คณะมีความร่วมมือ