7Dec2020

พิธีลงนามโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. โดย รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนคณะวิศวฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อาคารพระจอมเกล้า ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563 จากโครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคตได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อให้นักวิจัยรวมกลุ่มทำวิจัยที่เข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ พร้อมยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย