29 Sep 2020

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TPA KARAKURI CONTEST 2020 ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันอาทิตย์ 27 กันยายน 2563 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ส. จัดการแข่งขัน TPA KARAKURI CONTEST 2020 ครั้งที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่อวค์ความรู้เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางสมาคมที่จัดกิจกรรมการประกวดในภาคอุตสาหกรรม สำหรับ KARAKURI เป็นแนวคิดหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สำหรับสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างวิธีคิด และการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงจัดให้มีการแข่งขัน KARAKURI CONTEST 2020 โดยเป็นการส่งเข้าประกวดเป็นทีม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอิรัชชัยมาเสะ จากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร สมาชิกทีมประกอบด้วย 1. นายรัชวุช ศรีวรรณ 2. นางสาวณัชชา เทพมาลัย 3. นายปิยบุตร พะบุญรักษ์ 4. นายรัชนนท์ เข็มกลัด 5. นายวีรภัทร โค้ววารินทร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับผลงานการแข่งขันของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยฯ