24 Sep 2019

งานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3

โดยมีผู้เกษียณ ได้แก่ ภาควิศวกรรมเครื่องกล 1. รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา 2. นางสุรางค์ พิศาลพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1. รศ. เอนก ศิริพานิชกร  2. รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร 3. นายมนเทียร ธินิศิริ  ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1. .พรพจน์ หันหาบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 1. นายกัณหา นาคเล็ก ทั้งหมด 7 ท่าน 

ได้รับเกียรติโดย ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณดบีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานงานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การทำงานภายในคณะวิศวฯ บอกเล่าถึงความประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มทำงาน  ได้รับเกียรติดำเนินการช่วงเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ ความรู้ หรือเทคนิคในการทำงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป หลังจากนั้นคณะวิศวฯได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อพัฒนา สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวฯ มาเป็นเวลานาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการการศึกษา และวงการอุตสาหกรรม ตัวแทนภาคมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ และมีช่วงเวลาพิเศษในการมอบดอกไม้ มอบความรักความอบอุ่นให้แก่ผู้เกษียณ ชื่อเสียงของคณะวิศวฯ ทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดกำลังสำคัญจากผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท จากบุคลากรที่มีคุณภาพจึงก่อเกิดมาเป็นงานเชิดชุเกียรติในครั้งนี้ ความดี และผลงานของผู้เกษียณจะยังคงจารึกในใจของพวกเราชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ตลอดไป