24Sep2020

งานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชุเกียรติผู้เกษียณ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด 8 ท่านได้แก่ 1.ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 2.ศ.ดร.อาษา ประทีปเสน 3.ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย 4.รศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์ 5.ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช 6.ผศ.ชนินทร์ วงศ์งามขำ 7.นายสุรพงษ์ เกษหอมเลิศ 8.นางสาวพวงทอง ทองบริสุทธิ์

กิจกรรมภายในงานเป็นการนั่งพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ ความประทับใจ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการทำงานให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงการถ่ายทอดประสบการณ์ได้รับเกียรติจาก ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา รศ. ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มาเป็นผู้ดำเนินการซักถาม ร่วมชวนผู้เกษียณพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัย ไลฟ์สไตล์ ความสุข ความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในคณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังที่ได้รับสาระความรู้ ข้อคิดดีๆ ที่จะนำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิต และการทำงาน หลังจากร่วมพูดคุยเสร็จทางคณะได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณ โดย ผศ. ดร. ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อขอบคุณในความทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อพัฒนา สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวฯ มาเป็นเวลานาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการการศึกษา และวงการอุตสาหกรรม และตัวแทนภาควิชามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ ภายในงานอิ่มเอมไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องชาววิศวกรรมศาสตร์ และจะยังเพิ่มพูนความผูกพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างผลงาน รวมถึงสังคมที่ดีให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย