20 Dec 2019

ค่ายวิศวอาสาครั้งที่ 15

ค่ายวิศวอาสาที่รวบรวมนักศึกษาจากทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ไปร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานที่ศึกษาทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงพื้นที่อาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองตาราม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

ชมภาพบรรยากาศ : https://drive.google.com/open?id=1nqbZ8S1HRqNUEczxxD_EUJhij1mt3Ak620