17Mar2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำแนวทาง KAIZEN ร่วมพัฒนากลุ่มนายช่างเทคนิค

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Kick Off – KAIZEN สำหรับกลุ่มนายช่างเทคนิคคณะวิศวฯ โดยมี ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดพร้อมทั้งอธิบายให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำ KAIZEN กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุง การเรียนรู้ การบริหารงานอย่างมีคุณภาพในงานของตนเอง และองค์กรให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทางคณะวิศวฯ จะมีการจัดอบรมต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทำ KAIZEN