18 Jun 2020

การเยี่ยมชมภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตคร์ มจธ. จากโรงพยาบาล 6 แห่ง

การเยี่ยมชมภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตคร์ มจธ. จากโรงพยาบาล 6 แห่ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่า มจธ. ประสานงานกับทางโรงพยาบาลจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2.โรงพยาบาลตากสิน 3.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 5.โรงพยาบาลราชบุรี 6.โรงพยาบาลนพรัตราชธานี
เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม และส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องสนับสนุนด้านการแพทย์ การรักษา กับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยทางภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ออากาศและการฆ่าเชื้อผ่านนวัตกรรมของทางภาคที่ได้มาจากการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เปิดห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB) โดย รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ได้บรรยายในหัวข้อ วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับโจทย์มาจากโรงพยาบาลต่างๆ ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดโดยนักศึกษาจนออกมาเป็นผลงานที่ใช้ทางการแพทย์ได้จริง