พบปะพูดคุย
  • ตอนนี้น้องๆ สามารถเข้ามา พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆ ได้ที facebook.com/JEC16.KMUTT  
ข่าวสาร
  • 01ก.พ.56 ผลออกละค๊าบบบบบบบบบบบดีใจกับน้องๆๆๆๆๆที่ติดดด้วยน๊าาาาา http://www.eng.kmutt.ac.th/jec16/file/Student250.pdf
  • 01ม.ค.56 เลื่อนปิดรับสมัครจ้าาาา เป็นวันที่ 20 ม.ค. 2556
  • 19พ.ย.55 เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาา โดยน้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครใน <<หน้าดาวน์โหลด>>
เกี่ยวกับค่าย JEC#16
โครงการ Junior Engineering Camp (JEC) ครั้งที่ 16 เป็นค่ายที่ทำให้น้องๆได้ทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รู้จักกับบุคคลในสายงานของวิศวกรรม และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆที่สนใจทางด้านนี้ ได้รู้จักสายงานนี้มากยิ่งขึ้น

ที่มาของค่าย

เนื่องในปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ต้องการศึกษาต่อทางด้านใด มีนักเรียนหลายคนที่เลือกแนวทางการศึกษาที่ผิด และต้องตัดสินใจสอบเข้าเรียนในสาขาใหม่ ประกอบกับนักเรียนส่วนมาก ยังไม่ทราบว่าสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ มีการเรียนการสอนอย่างไร ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ Junior Engineering Camp ครั้งที่ 16 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย

1) เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้แก่นักเรียนในการเลือกศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
2) เพื่อแนะนำและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นและเข้าใจถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
3) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา เข้าชม และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย
4) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและการทำงานเป็นกลุ่มในหมู่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์


วันเวลาที่จัด

22 - 25 กุมพาพันธ์ 2556 (ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน)

เกณฑ์การรับสมัคร

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

วันที่รับสมัคร

วันนี้ - 6 มกราคม 2556

วันประกาศผล

ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ในวัน 20 - 27 มกราคม 2556

ค่าใช้จ่ายภายในค่าย

300 บาท
สําหรับผู้ทีผ่านการคัดเลือก ต้องชําระค่าสมัครภายในวันที 21 - 27 มกราคม 2556 หากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
(กําหนดการชําระค่าสมัคร อาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม)