Highlights

หน้าแรก   Highlights

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

Posted on25 Dec 2018
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

Posted on24 Dec 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Posted on28 Sep 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

Posted on10 Sep 2018
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

งานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Follow Us

ติดตามเราได้ที่