1Feb2021

Online Engineering Job Fair 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มโอกาส การเข้าถึงตำแหน่งงานว่างในภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2021 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง รวมทั้งช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย และที่สำคัญ โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้งานทำมากขึ้นจากการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมตามกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย

กำหนดการจัดกิจกรรม

เนื่องด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดกิจกรรม Engineering Job Fair 2021 ขึ้นแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรง จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมเป็น Online Engineering Job Fair 2021 ผ่านระบบเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยเปิดให้สถานประกอบการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรับสมัครงาน สัมภาษณ์ หรือทดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางของแต่ละสถานประกอบการ

กำหนดการรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Online Engineering-KMUTT Job Fair 2021 ตั้งแต่วันที่1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็ปไซด์ http://www.eng.kmutt.ac.th และ Facebook : https://www.facebook.com/eng.kmutt/ โดยสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/YNspuwBdZ85eVzw19 หรือ QR CODE

ข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 3 มีนาคม2564 และให้บริษัทยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564
  2. กรณีสถานประกอบการประสงค์ให้ข้อมูล หรือสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ ทางคณะฯ ขอความร่วมมือให้ใช้เฉพาะโปรแกรม ZOOM เท่านั้น
  3. กิจกรรมครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากจะขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งให้ทราบก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล โทรศัพท์ : 02-470-9017 E-mail : kansombat.mat@mail.kmutt.ac.th

นางสาวจุติมา นพวิจิตร โทรศัพท์ : 02-470-9016 E-mail : jutima.nop@mail.kmutt.ac.th