29 Oct 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ลงนามความร่วมมือ กับบริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ลงนามความร่วมมือ กับบริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมี ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมลงนามกับ Mr. Herve Lemoine ตำแหน่ง Managing Director และMr. Christophe Regad ตำแหน่ง Operation Director โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ WiL, การจัดการให้ความรู้ และการอบรมให้กับวิศวกร และช่างเทคนิคของบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์