29 Oct 2019

งานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 “

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอแสดงความยินดี กับนาย ศิวกร นามใส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอแสดงความยินดี กับนาย ศิวกร นามใส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” (Quality Youths Scholarship of The Year 2019) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” ที่จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือก นิสิตนักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเอง และการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี