29Mar2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN “

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN “ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ จักขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรเข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอน การดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงาน โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทำไคเซ็น ในระดับองค์กรชั้นนำเพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน โดยวิทยากรครั้งนี้ได้แก่ นายณชดล อารีวงศ์ วิทยากรด้านจิตวิทยาการบริการ การสื่อสาร และการพัฒนาระบบงาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)