20 Jan 2020

กิจกรรมสัมมนาคุณครูแนะแนว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 62

เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ชวนครูมารู้จักวิศวฯ…มจธ.” ภายใต้โครงการสัมมนาคุณครูแนะแนว

เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ชวนครูมารู้จักวิศวฯ…มจธ.” ภายใต้โครงการสัมมนาคุณครูแนะแนว เพื่อแนะแนวทาง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมกันกับคุณครูแนะแนวในแต่ละโรงเรียน ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรอบที่ 2 ที่ทางคณะจัดขึ้นโดยเป็นในรอบของโรงเรียนที่มีหลักสูตร English Program และ Bilingual Program โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 14 โรงเรียน และคุณครูแนะแนวเข้าร่วม 28 คน ที่มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มกิจกรรมโดย ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษาคณะวิศวฯ มจธ. ผศ. ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณะวิศวฯ มจธ. และ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวฯ มจธ. กล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนา แนะนำทีมงาน และดำเนินการกิจกรรมสันทนาการให้กับคุณครูแนะแนว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ก่อเกิดในกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ จากนั้นช่วงบ่ายมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของคณะวิศวฯ มจธ. โดย รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้กับคุณครูแนะแนวได้รับรู้ทั้งในเรื่องของ หลักสูตร ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา และในกิจกรรมระดมสมองที่เป็นกิจกรรมร่วมแชร์ความคิดเห็นในการรับนักศึกษา รับฟังปัญหา กับคุณครูแนะแนวที่ทำให้คณะวิศวฯ มจธ. ได้รับข้อมูลเพื่อไปปรับปรุง และต่อยอดในกระบวนการ การรับนักศึกษาของคณะ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะวิศวฯ มจธ. ในช่วงเย็นจัดกิจกรรม Dinner Talk โดย นักศึกษาคณะวิศวฯ นายกัญจณ์ หริ่งรอด วศ.คอม ปี 4 และนางสาวมณีนุช แก้วสีขาว วศ.อุตสาหการ ปี 4 ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ มจธ. หรือ International Center for Engineering (ICE) รวมถึงการบอกเล่าเรื่องการเรียนการสอนในภาคอินเตอร์จาก รศ. ดร.อัศวิน มีชัย จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ รศ. ดร.ณัฐชา เดชดำรง จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะวิศวฯ มจธ. ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มครูแนะแนว ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการคัดสรร สนับสนุน ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ คณะจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มคณครูแนะแนวนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่ลูกศิษย์ต่อไป