Day

September 4, 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษา

Posted on04 Sep 2017
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาจำนวน 1 คู่ พร้อมสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์

Posted on04 Sep 2017
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

Posted on04 Sep 2017
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง “กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2560-2564”