King Mongkut's University of Technology Thonburi
  • Hilight
  • News
  • Activity
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ(ราชบัณฑิต) ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่...
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 12-13 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น....


ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ Project Day 2017
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module II
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำบุญปีใหม่ 2561

ในเทศกาลปีใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาว มจธ. มีการทำบุญแบบอิสลามและพุทธ รวมทั้งการถวายสังฆทานและรับน้ำพระพุทธมนตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมส่งความ...


บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร.9
KM - SIPOC คณะวิศวกรรมศาสตร์
การถ่ายทอดประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2560
พิธีปิดการฝึกทักษะ Hands On กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษา