King Mongkut's University of Technology Thonburi
  • Hilight
  • News
  • Activity
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ(ราชบัณฑิต) ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่...
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 12-13 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น....


ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ Project Day 2017
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module II
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."

ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ....
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ....


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมภาคฯโยธา
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (ไอเอสเต้ประเทศไทย)
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โครงการ Project Day 2017
การประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology : ISMAC 2017
ประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่7

คณบดีแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2560

...
พิธีปิดการฝึกทักษะ Hands On กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มทักษะปฏิบัติ(Hands On) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้ร่วมกันฝึกทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ป...


คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
การสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวฯ มจธ.
พิธีเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On)
วิศวกรอาสาอัคคีภัย วสท.สำรวจอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์