วิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก่อตั้งเมื่อปี 2503 มีนโยบายในการมุ่งสร้างบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารอุตสาหกรรมในภาคการผลิตและภาคการบริการ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาทุกคน มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี วิศวกรจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ภาควิชามุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านปฏิบัติ มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีทั้งอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือที่มีมาตรฐานและห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) อาทิเช่น หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ ห้องปฏิบัติการตัดและขึ้นรูปโลหะ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลโรงงานสมัยใหม่ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และยังมีความร่วมมือจากภาคเอกชนและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกมากมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering: PE) มจธ. เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของทั้งกลุ่มวิชา Production Engineering และ Industrial Engineering ควบคู่และสอดคล้องกันไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการ ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านโลหะวิทยา เทคโลยีการเชื่อมและโลหะแผ่น พร้อมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ควบคุมระบบการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารองค์กรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเชิงระบบ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนกว่าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยแห่งอื่น นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการต้องปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรมแขนงต่างๆ อย่างครบถ้วนตามเอกลักษณ์แห่งความเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อความเป็นวิศวกรที่รู้งานสู้งานแบบอย่าง วิศวกรบางมด และ ได้เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจเพิ่มเติม โดยนักศึกษาปี 4 ที่เลือกลงวิชา สหกิจศึกษาในภาคการ ศึกษาที่ 2 จะเข้าไปทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมในเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic Engineering: MCE) สำหรับ มจธ. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนงานทางด้านการผลิต โดยมีความสามารถในการผสมผสานความรู้จากแต่ละสาขาวิชาทั้งอุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และกลศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ในการออกแบบ สร้าง และควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตได้ รวมถึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคาทรอนิกส์ได้

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี การดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผล การดำเนินงานวิจัยและทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสได้นำความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือภาคบริการ พัฒนาองค์กรไปสู่ระดับ World Class รับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน พัฒนา ค้นคว้าหาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นผู้นำ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติการ และงานวิจัย การตรวจสอบโครงสร้างและการสร้างแบบจำลองโลหะประเภทต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเลือกอีกด้วย

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเชื่อม

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล สามารถวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรยึดหลักผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการออกแบบงานเชื่อม และการจำลองแบบด้านโลหะวิทยาและงานเชื่อม และด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคุณภาพ

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถสูงในระดับดุษฎีบัณฑิตในการทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านโลหะวิทยา การหล่อโลหะ การเชื่อมโลหะและพลาสติก การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิต การบริหารจัดการองค์กรเชิงปฏิบัติการ การบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และเอกชน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความสามารถเข้าร่วมทำงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งการผลิตและการบริการ ตามแต่ละสาขาที่ได้ศึกษามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การบินไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทร่วมทุนข้ามชาติ ส่วนหนึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี และส่วนหนึ่งศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

นักศึกษาวิศว มจธ. คว้าราลวัล ASEAN INNOVATION DESIGN 2017

Posted on16 Nov 2017
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค้วารางวัลกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ASEAN INNOVATION DESIGN 2017 จาก ณ สะหวัน-ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 – 14 ตุลาคม พ.ศ.2560  

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวราตรี รอดแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-8352
ratree.rod@mail.kmutt.ac.th

นางสาวณธิกา ยิ้มวิไล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9177
natika.yim@mail.kmutt.ac.th

นายสุธี สังข์เทศ

นายช่างเทคนิค
02-470-9189
sutee.san@mail.kmutt.ac.th

นายไพโรจน์ กรุยทอง

นายช่างเทคนิค
02-470-9195
pairotch.kru@mail.kmutt.ac.th

นายสุธีภรณ์ เครือวงศ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9196
sutheeporn.kru@mail.kmutt.ac.th

นายคมกริช กองสินหลาก

นายช่างเทคนิค
02-470-9198
khomkrit.kon@mail.kmutt.ac.th

นายราชศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นายช่างเทคนิค
rajcharsak.san@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่