สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Engineering-KMUTT Job Fair 2019

Posted on02 Jan 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

Posted on25 Dec 2018
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

Posted on24 Dec 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 (1st water treatment exhibition)

Posted on23 Nov 2018
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561
1 2 3 5

News & Activities

รายชื่อบุคลากรในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
นางนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
นายมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
นางสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
นักบริการการศึกษา
นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
นางสาวจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
นางมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
นางสาวชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
นางสาวสุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
นายภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
นายอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
นายสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
นายซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
นายขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
นายไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่