สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารและการจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมกำหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน จัดเก็บ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแบ่งเบาภาระและหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารของคณะ ในการปรับปรุงการบริหารงานและการวางแผนในอนาคต ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/18831 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีหน้าที่ให้บริการงานทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และให้การสนับสนุน ประสานงานให้กับภาควิชาและผู้บริหารของคณะ

ปี 2538 ได้มีการแบ่งหน่วยงานเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดี จากงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยงานบัณฑิตศึกษาเข้าไปรวมอยู่ในงานบริการการศึกษา

ปี 2541 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นส่วนงานเทียบเท่าภาควิชาตามมาตรา 34 ของ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2541 โดยมีเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน

ปี 2542 ได้เพิ่มงานบริการด้านเทคนิคและสาธารณูปโภคขึ้น และต่อมาได้มีการปรับหน่วยงานให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติจึงมีหน่วยงาน 7 งานด้วยกัน คือ งานบริหารและธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา งานบริการด้านเทคนิคและสาธารณูปโภค งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานโครงการพิเศษฯ

ปี 2547 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับหน่วยงานในสำนักงานคณบดีตามความเหมาะสม ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานบริการด้านเทคนิคและสาธารณูปโภคเข้าเป็น งานคลังและพัสดุ เปลี่ยนชื่องานบริหารและธุรการ เป็นงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ผนวกงานประกันคุณภาพการศึกษาไปในงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ และเปลี่ยนชื่อเป็นงานนโยบายและแผน และงานโครงการพิเศษในส่วนของงานการเงินไปรวมอยู่กับงานคลังและพัสดุ ส่วนที่เกี่ยวกับบริการการศึกษา ไปอยู่งานบริการการศึกษา และเพิ่มงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จึงรวมหน่วยงานทั้งหมด 5 งานด้วยกัน

ปี 2552 มหาวิทยาลัย ประกาศโครงสร้างใหม่ของสำนักงานคณบดี โดยแบ่งเป็นสายงานบังคับบัญชาหลัก 2 สายงาน ขึ้นตรงต่อเลขานุการคณะ ประกอบด้วย กลุ่มงานสายสนับสนุนด้านบริหาร และกลุ่มงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ

ปัจจุบันสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มุ่งมั่นให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ สู่มาตรฐานสากล

(ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ)

พันธกิจสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและการบริการที่มีคุณภาพ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานให้มีระดับความสามารถที่จะให้บริการด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น
 3. ให้บริการตามภาระหน้าที่โดยมุ่งให้เกิดความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด

นโยบายคุณภาพของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ให้บริการด้วยคุณภาพ

เพื่อผลักดันนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ จึงมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานดังนี้

 • มีการจัดทำคู่มือการทำงานประกอบด้วยผังงาน (Work flows) ของแต่ละงานในสำนักงาน
 • มีการจัดทำภาระงานประจำปีของแต่ละงานและแต่ละบุคคลภายในงาน และปรับทุก 6 เดือน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม)
 • มีการประเมินการทำงานทุกรอบ 6 เดือน
 • มีรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) / รายเดือน (Monthly Report) / ราย 6 เดือน (Half Year Report)
 • มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีละ 1 ครั้ง
 • มีระบบ QR Code รับเรื่องร้องเรียนและตู้รับความคิดเห็นที่จุดเข้าออกอาคาร
 • มีการไปสัมมนา / ศึกษาดูงานนอกสถานที่ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานในหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเป็นระยะๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
 • นำระบบการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาใช้ปฏิบัติในหน่วยงานโดยการจัดให้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน (Kaizen) ตามระบบ QC และ จัดให้มีการนำเสนอ Good Practice ของแต่ละงานเพื่อเป็นตัวอย่าง ในโอกาสที่เหมาะสม

ที่ตั้ง

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Office of the Dean, Faculty of Engineering

อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-9010-25 โทรสาร : 0-2427-8787
http://www.eng.kmutt.ac.th/

News & Activities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน

Posted on12 Feb 2018
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อบุคลากรในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
นางนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
นายมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
นางสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
นายวิสาข์ ถนอมทรัพย์
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
นักบริการการศึกษา
นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
นางสาวจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
นางมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
นางสาวชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
นางสาวสุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
นายภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
นายอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
นายสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
นายซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
นายขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
นายไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่