สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารและการจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมกำหนดนโยบาย  วางแผน  ประสานงาน  จัดเก็บ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อแบ่งเบาภาระและหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารของคณะ ในการปรับปรุงการบริหารงานและการวางแผนในอนาคต  ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

Highlights

ปัจฉิมนิเทศประจำปี 2561 “The Lover”

Posted on29 Apr 2019
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้า ราชานุสรณ์ 190 ปี

Engineering KMUTT Project Day 2019

Posted on29 Apr 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ Project Day 2019

ศูนย์วิศวกรรมศึกษาเชิงรุก

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ

โครงสร้างสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
คุณดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
คุณเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
อมรรัตน์ จานิกร
นักนโยบายและแผน
คุณชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
คุณนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
คุณมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
คุณสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
พนักงานช่วยบริหาร
คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
คุณจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
คุณกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
ปทิตตา ชมสมใจ
นักบริการการศึกษา
คุณมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
คุณชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
คุณศุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
คุณสุชาดา ช่างนาค
คุณอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
คุณภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
คุณอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
คุณสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
คุณซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
คุณขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
คุณไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

งานประกันคุณภาพ

งานนโยบายแผน

งานบริหารบุคคล

งานพัฒนาบุคลากร

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

งานรับนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์

Follow Us

ติดตามเราได้ที่