สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 4

Posted on01 Oct 2018
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Posted on28 Sep 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

Posted on10 Sep 2018
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

Posted on28 Aug 2018
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Aug 2018
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

News & Activities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 4

Posted on01 Oct 2018
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Posted on28 Sep 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

รายชื่อบุคลากรในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
นางนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
นายมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
นางสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
นายวิสาข์ ถนอมทรัพย์
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
นักบริการการศึกษา
นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
นางสาวจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
นางมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
นางสาวชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
นางสาวสุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
นายภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
นายอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
นายสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
นายซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
นายขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
นายไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่