สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีปิดโครงการโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่น 3

Posted on01 Mar 2019
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดพิธีปิดโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น3 อาคารเรียนรวม 4

Faculty of Engineering Industrial Day 2019

Posted on11 Feb 2019
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงาน Faculty of Engineering Industrial Day 2019 ( FENDAY 2019 ) ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ํา ริเวอร์ไซด์

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2019

Posted on28 Jan 2019
ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562

Engineering-KMUTT Job Fair 2019

Posted on02 Jan 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง
1 2 3 6

News & Activities

รายชื่อบุคลากรในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
นางนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
นายมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
นางสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
นักบริการการศึกษา
นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
นางสาวจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
นางมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
นางสาวชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
นางสาวสุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
นายภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
นายอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
นายสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
นายซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
นายขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
นายไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่