สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

Posted on10 Sep 2018
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

Posted on28 Aug 2018
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Aug 2018
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

งานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.คุณวันไชย เพชรรักษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยตัวแทน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 10 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

Posted on25 Jul 2018
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา”

News & Activities

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Aug 2018
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

Posted on25 Jul 2018
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน

Posted on12 Feb 2018
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อบุคลากรในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
นางนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
นายมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
นางสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
นายวิสาข์ ถนอมทรัพย์
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
นักบริการการศึกษา
นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
นางสาวจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
นางมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
นางสาวชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
นางสาวสุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
นายภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
นายอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
นายสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
นายซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
นายขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
นายไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่