สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารและการจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมกำหนดนโยบาย  วางแผน  ประสานงาน  จัดเก็บ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อแบ่งเบาภาระและหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารของคณะ ในการปรับปรุงการบริหารงานและการวางแผนในอนาคต  ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

Highlights

ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก (CALEE) จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

Posted on10 Oct 2019
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก (Center of Active Learning Engineering Education : CALEE) ได้จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

Posted on27 Sep 2019
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ลงนามความร่วมมือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on25 Sep 2019
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

โครงสร้างสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
คุณดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
คุณเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
อมรรัตน์ จานิกร
นักนโยบายและแผน
คุณชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
คุณนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
คุณมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
คุณสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
พนักงานช่วยบริหาร
คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
คุณจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
คุณกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
ปทิตตา ชมสมใจ
นักบริการการศึกษา
คุณมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
คุณชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
คุณศุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
คุณสุชาดา ช่างนาค
คุณอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
คุณภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
คุณอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
คุณสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
คุณซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
คุณขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
คุณไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่