สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารและการจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมกำหนดนโยบาย  วางแผน  ประสานงาน  จัดเก็บ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อแบ่งเบาภาระและหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารของคณะ ในการปรับปรุงการบริหารงานและการวางแผนในอนาคต  ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

Highlights

Engineering KMUTT Jobjair 2020

Posted on09 Dec 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2020 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

น.ศ. วิศวฯมจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ

Posted on02 Dec 2019
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) จัดการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5”

โครงสร้างสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
คุณดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
คุณเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป
อมรรัตน์ จานิกร
นักนโยบายและแผน
คุณชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป
คุณนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป
คุณมารุต พงษ์ไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
คุณสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
พนักงานช่วยบริหาร
คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา
คุณจำเลียง เสมอ
นักบริการการศึกษา
คุณกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
นักบริการการศึกษา
ปทิตตา ชมสมใจ
นักบริการการศึกษา
คุณมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน
คุณชลธชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน
คุณศุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ
คุณสุชาดา ช่างนาค
คุณอังคณา ชาญธัญการ
งานสารบรรณ
คุณภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค
คุณอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
คุณสิทธิชัย หอมหวน
งานสารบรรณ
คุณซารีฟ ซาเก
งานสารบรรณ
คุณขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ
คุณไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่