วิศวกรรมไฟฟ้า

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี มีคณาจารย์และครุภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและโท มีงานวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม เป็นวิศวกรรมสาขาพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดให้มีการศึกษาวิชาวิศวกรรมหลักอย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบผลิต ระบบส่งจ่าย ระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งศึกษาทางด้านวิศวกรรมการส่องสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมระบบควบคุม ระบบเครื่องมือวัด การวัดและกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลังและเทคโนโลยีการป้องกัน เครื่องกลไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคทางดิจิตอล ตลอดจนศึกษาทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและการประมาณราคา รวมทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์อีกหลายสาขา เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในปัญหาทางวิศวกรรม และสามารถสื่อสารกับวิศวกรสาขาอื่นๆได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง เช่น ในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเป็นวิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรฝ่ายออกแบบ วิศวกรฝ่ายวิเคราะห์ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการพลังงานประจำโรงงาน ในอาคารสูง สามารถทำงานเป็นวิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการพลังงานประจำอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในการไฟฟ้านครหลวง ภูมิภาค และฝ่ายผลิตได้ทั้ง 3 แห่ง อีกทั้งยังสามารถทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นวิศวกรให้บริการทางเทคนิคทั่วไป ทำงานออกแบบ งานรับเหมา งานติดตั้ง งานทดสอบ หรือวิศวกรฝ่ายขาย ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการเอง สามารถศึกษาต่อในหลายสาขา เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านพลังงาน การบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และยังสามารถศึกษาได้จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งสามารถก้าวเข้าไปทำงานในแวดวงพลังงานของประเทศ ตลอดจนรับราชการ หรือเป็นพนักงานในรัฐวิสาหกิจ การศึกษาในสาขานี้ จึงเอื้อต่อการเลือกทางเดินของชีวิตได้มาก สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เนื่องจากเป็นสาขาพื้นฐานที่มีความรู้กว้างขวาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ลงนามความร่วมมือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted on22 Nov 2018
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทำความร่วมมือ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

Posted on10 Sep 2018
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวลลิดา เครือแตง

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9043
lalida.kru@mail.kmutt.ac.th

นางสาวธิกามาศ ครุฑจ้อน

นักบริหารงานทั่วไป
thikamas.kru@mail.kmutt.ac.th

นางสาววัลวิภา ศิริอุบลวัฒนา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายเวทิน รัชตะหิรัญ

นายช่างเทคนิคพิเศษ
02-470-9052
vatin.rat@mail.kmutt.ac.th

นายประเสริฐ สินน้อย

นายช่างเทคนิค
02-470-9047
prasert.sin@mail.kmutt.ac.th

นายดิเรก จรูญรอดดำรง

นายช่างเทคนิค
02-470-9047
direk.cha@mail.kmutt.ac.th

ส.อ.ภาณุพงศ์ เสือแก้ว

นายช่างเทคนิค
02-470-9050
panupong.sea@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่