วิศวกรรมโยธา

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นภาควิชาชั้นนำในประเทศไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยและงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชามีคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและมีผลงานในการสอน การวิจัยและที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาครบทุกด้าน มีโรงประลอง ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยเฉพาะทางที่ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์และวัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการคอนกรีต ห้องปฏิบัติการแอสฟัลท์ ห้องปฏิบัติการสำรวจ และห้องปฏิบัติการถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น และบุคลากรของภาควิชายังได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโครงการใหญ่ๆ ของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและนานาชาติ และในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนในเวลาราชการ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2514 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีฐานศิษย์เก่าจำนวนมากเป็นผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้างและจากองค์กรชั้นนำของประเทศ มีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยมหลายทุน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการรางแผนการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การบำรุงรักษา ฯลฯ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก หรือเป็นวิศวกรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ คณาจารย์มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับและมีบทบาทสำคัญในวงการวิศวกรรมโยธาของประเทศ โดย ได้รับการจัดอันดับทางด้านผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับดีหรือดีเยี่ยม นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และ/หรือทุนวิจัยสนับสนุน ในระหว่างการศึกษา การเรียนการสอนจะประกอบด้วย เรียนในเวลาราชการ โดยผสมผสานการเรียน 2 รูปแบบ คือ การเรียนในห้องเรียนและการทำงานวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ มีสาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. วิศวกรรมโครงสร้าง
 2. วิศวกรรมเทคนิคธรณี
 3. วิศวกรรมขนส่ง
 4. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพวิศวกรโยธา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นผู้บริหารโครงการด้านวิศวกรรมโยธาสาขาต่างๆ เป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา นักวิจัยหรืออาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็น “Professional Engineering(PE)” เรียนนอกเวลาราชการ โดยมีการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากสื่อวิดีโอบันทึกการสอน การศึกษาในหลักสูตรจะจัดวิชาตามหัวข้อการใช้งานในภาคปฏิบัติและเน้นในวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโครงการต่างๆ รายวิชาครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนโครงสร้าง เทคนิคธรณี บริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมนอกฝั่ง การขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ สามารถเลือกวิชาการค้นคว้าอิสระ ( 6 หน่วยกิต ) หรือวิทยานิพนธ์เชิงลึก ( 12 หน่วยกิต ) ขึ้นกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในด้านงานค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสากลจากงานวิจัย ในขณะเดียวกันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้สามารถเลือกศึกษาได้ 3 สาขาวิชาเอก คือ

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรนอกฝั่ง วิศวกรขนส่งและโลจิสติกส์ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็นผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นักออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หรือเป็นเจ้าของโครงการหรือเจ้าของกิจการในสายงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เป็นหลักสูตรปริญญาโทแบบ Professional Degree แห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างเนื้อหาเชิงวิชาการ การถ่ายทอดประสบการณ์จริง และการศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในงานก่อสร้าง เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีฐานศิษย์เก่าจำนวนมากเป็นผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ผู้เรียนมาจากหลากหลายส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น เจ้าของกิจการ ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาหน่วย งานภาครัฐ เป็นต้น ทำให้เกิดการบูรณาในการเรียน เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานในอนาคต มีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานดีเยี่ยมหลายทุน เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00–21.00 น. สัปดาห์ละ 3–4 วัน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพนักบริหารโครงการก่อสร้าง เช่น วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการและผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นวิศวกร/ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนักวิจัยและนักวิชาการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นความสำคัญที่การวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการจัดอันดับทางด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับดีหรือดีเยี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาเอกเกือบทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา และ/หรือทุนวิจัยสนับสนุน ในระหว่างการศึกษา โดยบุคลากรของหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่านงานวิจัยและพัฒนา โครงการศึกษา และออกแบบ ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. วิศวกรรมโครงสร้าง
 2. วิศวกรรมเทคนิคธรณี
 3. วิศวกรรมขนส่ง
 4. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 5. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
เป็นวิศวกรโยธา นักวิจัยหรืออาจารย์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา นักออกแบบอาคารและโครงสร้าง หรือนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างและสำรวจพื้นที่ เป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

Posted on02 Feb 2018
คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวพวงทอง ทองบริสุทธิ์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9135
puangthong.tho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9134
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

นางสางเพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9307
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th

นางนวลหงส์ วรรธนะประธีป

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐิติพร มะรังสี

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9135
thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

นางตวงพร ชินณะราศี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายดนัย ดามาอู

นักเทคโนโลยีการศึกษา
02-470-9306
danai.dam@mail.kmutt.ac.th

นายมณเทียร ธินิศิริ

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
monthian.tin@mail.kmutt.ac.th

นายรัชพล สุขจันทร์

นายช่างเทคนิค
02-470-9150
rachapol.suk@mail.kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
phutawan.yaw@mail.kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์ วงศ์อนันต์

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
natthanan.won@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่