Category

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจเยี่ยมการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

Posted on10 Jul 2020
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจเยี่ยมการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการทุนช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted on01 Jul 2020
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการทุนช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะของทุนจ้างงาน