Category

News

Engineering-KMUTT Job Fair 2019

Posted on02 Jan 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

Posted on25 Dec 2018
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

Posted on24 Dec 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 (1st water treatment exhibition)

Posted on23 Nov 2018
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ลงนามความร่วมมือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted on22 Nov 2018
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทำความร่วมมือ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.