Category

News

ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก (CALEE) จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

Posted on10 Oct 2019
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก (Center of Active Learning Engineering Education : CALEE) ได้จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

Posted on27 Sep 2019
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ลงนามความร่วมมือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on25 Sep 2019
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

งานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

Posted on24 Sep 2019
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

Posted on20 Sep 2019
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่และส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Posted on25 Jul 2019
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Posted on24 Jul 2019
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Posted on22 Jul 2019
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจธ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านช่าง (Hands On) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on08 Jul 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ Hands On 2019 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม 600 (SCL 216) คณะวิทยาศาสตร์
1 2 3 8