Category

Civil Engineering

งานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 “

Posted on29 Oct 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอแสดงความยินดี กับนาย ศิวกร นามใส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันนทวัน

Posted on21 Oct 2019
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันนทวัน และศูนย์อบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุลรับทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor)

Posted on29 Mar 2019
มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

Posted on02 Feb 2018
คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์