Campus Life

หน้าแรก   Campus Life

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก (CALEE) จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

Posted on10 Oct 2019
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก (Center of Active Learning Engineering Education : CALEE) ได้จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

Posted on27 Sep 2019
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ลงนามความร่วมมือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on25 Sep 2019
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าววิจัย

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

ทุนพัฒนานักวิจัย

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ.

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

บริการนักศึกษา

Student Care Center

หน่วยบริการหนึ่งของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

ระบบเพื่อพัฒนาการศึกษา

การเดินทาง

ข้อมูลตารางการให้บริการ และคู่มือแนะนำการใช้บริการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่

หอพัก

หอพักนักศึกษา เป็น “ศูนย์การเรียนรู้และพักอาศัย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” Living, Learning and Caring Center

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลตารางการขอใช้ยานพาหนะ และสถานที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มคำร้อง แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่นี่

Follow Us

ติดตามเราได้ที่