Campus Life

หน้าแรก   Campus Life

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ประจำปี 2561

Posted on24 Jul 2018
เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน ” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

ข่าวและกิจกรรม

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

Posted on10 Sep 2018
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

Posted on28 Aug 2018
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

ข่าววิจัย

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

ทุนพัฒนานักวิจัย

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ.

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

บริการนักศึกษา

Student Care Center

หน่วยบริการหนึ่งของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

ระบบเพื่อพัฒนาการศึกษา

การเดินทาง

ข้อมูลตารางการให้บริการ และคู่มือแนะนำการใช้บริการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่

หอพัก

หอพักนักศึกษา เป็น “ศูนย์การเรียนรู้และพักอาศัย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” Living, Learning and Caring Center

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลตารางการขอใช้ยานพาหนะ และสถานที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มคำร้อง แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่นี่

Follow Us

ติดตามเราได้ที่