ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน้าแรก   การรับสมัคร   ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะ/สาขาวิชาปริญญาจำนวนหน่วยกิตค่าหน่วยกิตค่าบำรุงการศึกษาค่ายืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมเคมีวศ.บ.14950012,00021,000170,500
วิศวกรรมเครื่องกลวศ.บ.14850012,00021,000170,000
วิศวกรรมไฟฟ้าวศ.บ.15150012,00021,000171,500
วิศวกรรมโยธาวศ.บ.14850012,00021,000170,000
วิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ.14950012,00021,000170,500
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดวศ.บ.14750012,00021,000169,500
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวศ.บ.15250012,00021,000172,000
วิศวกรรมวัสดุวศ.บ.15050012,00021,000171,000
วิศวกรรมเครื่องมือวศ.บ.14950012,00021,000170,500
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์วศ.บ.15050012,00021,000171,000
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวศ.บ.14950012,00021,000170,500
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)วศ.บ.1481,50025,00053,500428,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วศ.บ.128เหมาจ่าย 21,000 บาท21,000168,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)วศ.บ.128เหมาจ่าย 56,000 บาท56,000448,000
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)วศ.บ.149เหมาจ่าย 56,000 บาท56,000448,000
วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)วศ.บ.140เหมาจ่าย 56,000 บาท56,000448,000
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (นานาชาติ)วศ.บ.152เหมาจ่าย 56,000 บาท56,000448,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)วศ.บ.152เหมาจ่าย 56,000 บาท56,000448,000
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)วศ.บ.150เหมาจ่าย 42,000 บาท42,000336,000
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)วศ.บ.151เหมาจ่าย 42,000 บาท42,000336,000
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)วศ.บ.147เหมาจ่าย 42,000 บาท42,000336,000

หลักสูตรปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชาปริญญาการเปิดสอนจำนวนปีที่ศึกษาจำนวนหน่วยกิตค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี

– แผน ก 1 วิทยานิพนธ์

– แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา

– แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

– แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี (ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

วศ.ม.ภาคปกติ236125,300
วศ.ม.ภาคปกติ237101,300
วศ.ม.ภาคปกติ23791,800
วศ.ม.ภาคปกติ246100,800
วิศวกรรมเครื่องกลวศ.ม.ภาคปกติ236100,000
วิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)วศ.ม.ภาคปกติ238244,000
วิศวกรรมไฟฟ้าวศ.ม.ภาคปกติ236100,000
วิศวกรรมโยธาวศ.ม.ภาคปกติ238102,000
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาวศ.ม.ภาคค่ำ237175,000
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างวศ.ม.ภาคค่ำ240172,000
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตวศ.ม.ภาคค่ำ/ภาคเสาร์-อาทิตย์240184,000
วิศวกรรมการเชื่อมวศ.ม.ภาคเสาร์-อาทิตย์240172,000
วิศวกรรมโลหการวศ.ม.ภาคเสาร์-อาทิตย์240172,000
วิศวกรรมคุณภาพวศ.ม.ภาคค่ำ240184,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวศ.ม.ภาคปกติ/ภาคเสาร์-อาทิตย์237101,000 / 150,000
วิศวกรรมอาหารวศ.ม.ภาคปกติ239103,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)วท.ม./วศ.ม.ภาคค่ำ239154,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)วศ.ม.ภาคค่ำ237195,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (ภาษาไทย)วศ.ม.ภาคเสาร์-อาทิตย์237203,000
วิศวกรรมชีวภาพวศ.ม./วท.ม.ภาคปกติ236156,000
วาริชวิศวกรรมวศ.ม.ภาคเสาร์-อาทิตย์237191,000
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตวศ.ม.ภาคเสาร์-อาทิตย์อยู่ระหว่างการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะ/สาขาวิชาปริญญาการเปิดสอนจำนวนปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
*********
วิศวกรรมเคมีวศ.ด.ภาคปกติ437348223,000162,000
วิศวกรรมเครื่องกลวศ.ด.ภาคปกติ438448234,000162,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)ปร.ด.ภาคปกติ437548380,000270,000
วิศวกรรมโยธาปร.ด.ภาคปกติ437948229,000162,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปร.ด.ภาคปกติ437248342,000240,000
วิศวกรรมอาหารวศ.ด.ภาคปกติ437548225,000162,000
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะวศ.ด.ภาคปกติ437948339,000222,000
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตปร.ด.ภาคปกติ437248342,000240,000
วิศวกรรมชีวภาพปร.ด.ภาคปกติ437548310,000234,000

*สำหรับผู้จบปริญญาตรีต่อปริญญาเอก (ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือผู้อยู่ในดุลพินิจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร)

**สำหรับผู้จบปริญญาโทต่อปริญญาเอก

Follow Us

ติดตามเราได้ที่