9Dec2019

Engineering KMUTT Jobjair 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2020 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

กำหนดการจัดกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2020

ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 – วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Engineering-KMUTT Job Fair 2020 ทางเว็ปไซต์ http://www.eng.kmutt.ac.th และ

Facebook : https://www.facebook.com/eng.kmutt/ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (หากครบตามจำนวนที่คณะฯ กำหนดไว้จะปิดรับสมัครทันที่)

โดยสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2RAT7ro หรือ Scan QR Code

สถานประกอบการ

จัดกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวม4 ชั้น 1-3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.บางมด

1. ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 บริเวณห้องนิทรรศการ เป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมรับสมัครงานของแต่ละสถานประกอบการ โดยมีพื้นที่บูธละประมาณ 1.5 เมตร x 1.5 เมตร สามารถวาง X-Stand ขนาดไม่เกิน 80 x 180 เซนติเมตร คณะฯ จัดเตรียม โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 120 x 45 x 75 เซนติเมตร เก้าอี้ 2 ตัว และปลั๊กไฟ 1 จุด ป้ายชื่อสถานประกอบการติดบนโต๊ะ ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางบูธขนาดใหญ่ ดังนั้น ขอให้สถานประกอบการใช้เพียง แผ่น Roll Up ที่มีขาตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ไม่อนุญาตให้มีการติดแผ่นประกาศใด ๆ บนผิวผนังอาคาร

2. ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 โซนห้องประชุม ใช้สำหรับการจัดบรรยาย สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์
(มีจำนวนจำกัด)

3. ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่โล่ง เหมาะสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน โดยมีพื้นที่ประมาณ 3 เมตร x 2 เมตร แต่สถานประกอบการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง

ข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมงานและแผนผังจุดรับสมัครงานของแต่ละสถานประกอบการ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  2. สถานประกอบการสามารถเข้าดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ได้ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 หรือก่อนเริ่มงานเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่สถานประกอบการ 2 รอบ ๆ คือเช้าและบ่าย สำหรับ 2 ท่าน/สถานประกอบการ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน)
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดแผนผังและแบ่งการใช้พื้นที่ให้ตามความเหมาะสม
  5. กิจกรรมครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากจะขอยกเลิกการเข้าร่วมงาน ขอให้แจ้งให้ทราบก่อนวันงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02-470-9017