เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา

1
อันดับประเทศ
501-600
อันดับโลก

หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับจัดอันดับระดับโลก

World University Rankings 2018 by subject : Engineering & Technology

History

พ.ศ. 2503

4 กุมภาพันธ์ 2503 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษารับผู้จบเตรียมอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อ 3 ปีได้วุฒิปว.. นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทยที่รับผลิตช่างเทคนิคจากผู้จบชั้นสูงสุดสายสามัญใช้หลักสูตรรวมแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts) ปีแรกให้เรียนเหมือนกันทุกวิชาได้แก่วิชาช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างโลหะและเขียนแบบและได้จัดให้ศึกษาวิชาสามัญอีก 6 วิชาคือภาษาอังกฤษจิตวิทยาคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มจธ.

พ.ศ. 2514

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาปนาขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 และในปี 2514 ได้รวมกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือวิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมเข้าด้วยกันเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาในปี 2517 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและในปี 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2541

ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามพระราช- บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.. 2541 ได้กำหนดให้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาลและเป็นนิติบุคคลพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2541

พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร Liberal Arts Engineer ที่มจธ.ราชบุรีซึ่งเป็นการเรียนการสอนระบบ Residential College แห่งแรกของประเทศไทยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านวิชาชีพมีทักษะชีวิตและสังคมสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในโจทย์และวิชาการแขนงต่างๆได้

Dean Vision

การที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกมานั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วัตถุดิบ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ และการคัดเลือกนักศึกษาที่เก่งและดีเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องดำเนินการ

สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ จุดศูนย์กลางการรวมตัวของ นักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการระดมมันสมอง แรงกาย แรงใจในการสร้างสรรค์สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

Follow Us

ติดตามเราได้ที่