Day

November 23, 2018

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 (1st water treatment exhibition)

Posted on23 Nov 2018
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561