banner-2
Ranking US.news-01
Ranking THE 2020=2021-01-01

Campus Life

แหล่งข่าวสารข้อมูลการเคลื่อนไหว ทั้งกิจกรรมในระดับนักศึกษา และระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 1 หลักสูตร

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก


การขอใช้บริการสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กดลิงค์จองสถานที่ หรือโทร สอบถาม ที่หมายเลข 9015 เพื่อทราบข้อกำหนด รายละเอียดสถานที่
2. ส่งใบคำขอใช้สถานที่มาที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ติดต่อรับสำเนาการใช้บริการสถานที่ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและสถานที่
2. แนบโครงการที่ได้รับอนุมัติพร้อมกำหนดการ
3. รายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือแผนผังการใช้สถานที่

ดาวน์โหลดใบขอใช้สถานที่

ลิงค์จองใช้สถานที่


การขอใช้บริการยานพาหนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์
2. ส่งใบคำขอใช้ยานพหนะมาที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้ควบคุมรถตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้ยานพาหนะเดินทางเช่น
จำนวนผู้เดินทาง/สถานที่เดินทาง/เวลาออกเดินทางและเวลากลับ
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ
5. แจ้งพนักงานขับรถทราบและลงข้อมูลในตารางใช้ยานพาหนะ ของคณะฯ
6. สรุปรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/รายงานการใช้ยานพาหนะ

ดาวน์โหลดใบขอใช้ยานพาหนะ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่