มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งตอบทุกประเด็นคำถามแก่ผู้...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module II

...


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."
ผลงานศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน กวาดรางวัลระดับนานาชาติ
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) สายสนับสนุนคณะวิศวฯ
สัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
การบรรยายให้ความรู้การทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีต่อผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี  ตั้ง...
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งตอบทุกประเด็นคำถามแก่ผู้...


คณะวิศวฯ จัดอบรมการทำงานวิจัยและการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์
นักศึกษาวิศวฯ มจธ.ได้รับทุนการศึกษาทางด้านวิศวกรรม จากบริษัทเชฟรอน
Tour KMUTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2559
การซักซ้อมความเข้าใจ Core Competency สำหรับผู้ประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์
การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนฝึกงาน Isuzu โดยบ.พาโซน่า
ประชุม Mentor EdPEx คณะวิศวกรรมศาสตร์