มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดการเสวนาเพื่อสร้างความพร้อมของของนักศึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดการเสวนาเพื่อสร้างความพร้อมของของนักศึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คุณนภัสชา ศิริพานิชกร จากบริติชเคาน์ซิล เป็นผู้ให้ข้อมูลการเรียนและ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ. ดร.บุญวัฒน์ อุตชู ,ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ กรรมการภา...


ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดการหารือการทำวิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยลัย National Cheng Kung ประเทศใต้หวัน
เสวนาเกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557
การศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร(รมช.กระทรวงศึกษาธิการ)
พิธีรับมอบครุภัณฑ์ และเปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง
การเสวนาบุคลากรสายสนับสนุน"ประสบการณ์การเรียนรู้งานในประเทศญี่ปุ่น"
เสวนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์