มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย นายเกษม  กุหลาบแก้ว  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม ที่ปรึกษาอนุกรรมการ รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการและคณะอ...
นศ.โยธาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คนเข้าศึกษาดูงานที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ของบริษัท...


Civil Night ครั้งที่ 22
โครงการความร่วมมือระหว่าง KMUTT & Hilti Thailand
การชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Junior Engineering Camp ครั้งที่ 18 (JEC#18)
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย “จรรยาบรรณทางวิชาการ การอ่านเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการนำเสนอ”
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมสัมนา โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย “ขั้นตอนการทำวิจัย การแนะนำคู่มือและเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์”

การบรรยาย "จรรยาบรรณทางวิชาการและเทคนิคการนำเสนอผลงาน"

รศ.ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาการและเทคนิคการนำเสนอผลงาน  ซึ...
ทุนการศึกษา Mitr Phol Career Camp

กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมานานกว่า 60 ปี เป็นบริษัทอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อันดับ 5 ของโลก มีมาตรฐานในการดำเนินงานระดับสากล มีเจตนารมณ์ สร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมส่งเสริ...


Talent Mobility
ธนาคารแห่งประเทศไทย Campus Visit คณะวิศวฯ มจธ.
JGSEE แนะนำการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณฯะวิศวกรรมศาสตร์
การบรรยาย “ขั้นตอนการทำวิจัย การแนะนำคู่มือและเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์”
Job Fair 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คึกคัก ได้รับการตอบรับยอดเยี่ยม
P&G บรรยายเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานแก่นักศึกษาคณะวิศวฯ