มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน กลุ่มบริษัทโกลว์

โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน” ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 10 คน ส่งโครงการด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ โดย...
เรียนรู้เรื่องราวธุรกิจโรงไฟฟ้า ค้นหาเส้นทางอาชีพ สู่ความสำเร็จ กับกลุ่ม Gulf

เรียนรู้เรื่องราวธุรกิจโรงไฟฟ้า ค้นหาเส้นทางอาชีพ สู่ความสำเร็จ กับ กลุ่ม Gulf ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และพบกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. วันที่ 17 , 24 และ 31 สิงหาคมนี้ ที่อาคารเรียนรวม 4 อย่าพลาด......

เสวนา “จากพี่สู่น้อง จากครูสู่ศิษย์”วิศวกรรมโยธา

  ...
โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน กลุ่มบริษัทโกลว์

โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน” ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 10 คน ส่งโครงการด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ โดย...


เรียนรู้เรื่องราวธุรกิจโรงไฟฟ้า ค้นหาเส้นทางอาชีพ สู่ความสำเร็จ กับกลุ่ม Gulf
ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558
วศ.โยธา ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ
Summer School 2015 Tokushima University, Japan July 26-August 7, 2015
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 (รหัส57) และนักศึกษาชั้นปีที่2 (รหัส56) เข้าทดสอบแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)

นักศึกษาภาควิชาวศ.อิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัลงาน i-CREATe 2015 ที่สิงคโปร์

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้คัดเลือกเป็นตัวแทรในการเข้าประกวดในงาน The 9 th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2015)  ระหว่า...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิต และบริหารจัดการการเรียนและการทำกิจกรรมให้มีความเหมาะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต...


คณะวิศวฯจัดบรรยาย"ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ"
นายช่างเทคนิคคณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน SCG ร่วมกับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษาวัดบัวผัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจนักศึกษา Residential College ชั้นปีที่ 3
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้นำกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.กรุงเทพฯ ดูงานคณะวิศวฯมจธ.