มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) สายสนับสนุนคณะวิศวฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน หรือปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม และนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงระดับการ...
สัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.นำทีมงานสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายของผู้บริหาร ภายใต้โครงการสัมมนาสำนักงานค...


การบรรยายให้ความรู้การทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)
บริจาคโลหิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
นักศึกษาภาควิชาวศ.อิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัลงาน i-CREATe 2015 ที่สิงคโปร์เสวนา “จากพี่สู่น้อง จากครูสู่ศิษย์”วิศวกรรมโยธา

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดโครงการเสวนา หัวข้อเรื่อง ”จากพี่สู่น้อง จากครูสู่ศิษย์” โดยมี รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกล่าววัตถุประสงค์ของการเสวนาในครั้งนี้ ...
โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน กลุ่มบริษัทโกลว์

โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน” ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 10 คน ส่งโครงการด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ โดย...


เรียนรู้เรื่องราวธุรกิจโรงไฟฟ้า ค้นหาเส้นทางอาชีพ สู่ความสำเร็จ กับกลุ่ม Gulf
ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558
วศ.โยธา ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ
Summer School 2015 Tokushima University, Japan July 26-August 7, 2015
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 (รหัส57) และนักศึกษาชั้นปีที่2 (รหัส56) เข้าทดสอบแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เกษียณอายุราชการ

ในโอกาสที่คุณวิชัย คชารัตน์ และคุณสุทธิ พึ่งแย้ม พนักงานบริการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่มาจรครบเกษียรอายุราชการในวันที่ 30  กันยายน 2558 สำนักงานคณบดีจึงร่วมส่งผู้อาวุโสทั้งสอ...
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) สายสนับสนุนคณะวิศวฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน หรือปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม และนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงระดับการ...


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสวนาผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558
ผู้บริหารมิตซูบิชิ อิเล็คทริค เข้าพบรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
การบรรยายให้ความรู้การทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประเพณีเชียร์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)