มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."

ผู้ประกอบการที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ ประกอบด้วย 1. คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ / ปรธานกลุ่มอินทัช 2. คุณวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ...
ผลงานศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน กวาดรางวัลระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ หัวหน้าทีมวิจัยห้องปฏิบัติการFluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE) ...


การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) สายสนับสนุนคณะวิศวฯ
สัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
การบรรยายให้ความรู้การทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)
บริจาคโลหิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
นักศึกษาภาควิชาวศ.อิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัลงาน i-CREATe 2015 ที่สิงคโปร์

[ANNOUNCEMENT] OVERSEA INTERNSHIP 2016

ANNOUNCEMENTOVERSEA INTERNSHIP 2016 ...
ภาควิชาวศ.โยธา จัดบรรยาย เขื่อนไซยะบุรี….จากแบบสู่การก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ร่วมกับบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ได้จัดการบรรยาย หัวข้อเรื่อง เขื่อนไซยะบุรี….จากแบบสู่การก่อสร้าง (Xayaburi Dam…From Drawings to Construction...


เสวนา “จากพี่สู่น้อง จากครูสู่ศิษย์”วิศวกรรมโยธา
โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน กลุ่มบริษัทโกลว์
เรียนรู้เรื่องราวธุรกิจโรงไฟฟ้า ค้นหาเส้นทางอาชีพ สู่ความสำเร็จ กับกลุ่ม Gulf
ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558
วศ.โยธา ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบวุฒิบัตรผู้พิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและจัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิการที่มาฝึกงาน...
คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร SAM

หลักสูตร Strategic Academic Management (SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับภาควิชาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 33 ท่าน  เป็นการสร้างผู้นำเชิงกลยุทธ...


คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."
ผู้บริหารบริษัท มินีแบ จำกัด เข้าหารือความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน กวาดรางวัลระดับนานาชาติ
ผลงานสมาร์ทแลป ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมวิจัยวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวฯ มจธ.กวาดรางวัลระดับนานาชาติ
สื่อสนใจผลงาน ทางเท้าเคลือบสารแม่เหล็กช่วยคนตาบอด วศ.สิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล Gold Medal Award ที่ประเทศไต้หวัน
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เกษียณอายุราชการ