มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 12-13 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น....
ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งสุดท้าย เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมการให้คำแนะนำในการก้าวไปสู่ตลาดแรงงานตาม...


โครงการ Project Day 2017
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module II
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."
ผลงานศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน กวาดรางวัลระดับนานาชาติ

การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 12-13 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น....
โครงการ Project Day 2017

โครงการ Project Day 2017 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...


การประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology : ISMAC 2017
ประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่7
ประชาสัมพันธ์โครงการ Culture and Industry Visit 2017 ณ ประเทศใต้หวันและไอร์แลนด์
Civil Day
ตารางสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ทุนเรียนต่อปริญญาโท (Engineering) ที่จังหวัด Toyama, Japan

วิศวกรอาสาอัคคีภัย วสท.สำรวจอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

...
กิจกรรม Project Day 2017 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม...


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านการตัดโลหะ ครั้งที่ 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์
Lunch Talk จะเป็นศาสตราจารย์ได้อย่างไรในวัย 40 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายเครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยสายสนับสนุน