มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งตอบทุกประเด็นคำถามแก่ผู้...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module II

...


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."
ผลงานศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน กวาดรางวัลระดับนานาชาติ
การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) สายสนับสนุนคณะวิศวฯ
สัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
การบรรยายให้ความรู้การทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ Culture and Industry Visit 2017 ณ ประเทศใต้หวันและไอร์แลนด์

 ด้วยสำนักงานกิจการต่างประเทศจัดโครงการ Culture and Industry Visit 2017 โดยจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ได้ฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงไ...
Civil Day

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Day ขึ้น ณ ลานชั้น1 อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 600 คน ตั้งแต่หัวหน้าภาค...


ตารางสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ทุนเรียนต่อปริญญาโท (Engineering) ที่จังหวัด Toyama, Japan
ISPC2017
Call for papers : SEATUC 2017
MoU signing between KMUTT and Windesheim University
Speexx Online English