มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 (รหัส57) และนักศึกษาชั้นปีที่2 (รหัส56) เข้าทดสอบแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)

        เพื่อติดตามผลการประเมิณคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย หลังจากที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการทดสอบแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test) สำหรับ...
วศ.โยธา จัดกิจกรรม กิจกรรมปลดไทค์ใส่ช็อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1และกิจกรรม BYE NIORใ...


A Semester Exchange at DLSU
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ 2558
Masdar Institude ให้ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก แก่นักศึกษาไทย
KMUTT’s early success in the Global Resilience Challenge
คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ
นศ.โยธาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

วิศวกรรมเครื่องกล สร้างพระพุทธชัยมงคล

  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2558 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศีกษาปัจจุบันของภาควิชาฯ จ...
RC Farewell 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับทีมงานมจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรม "RC FAREWELL 2015" เพื่อเลี้ยงอำลาและแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสังคมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี ชั้นปีที่ 2 (RC รุ่นแรก)ของ...


สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ประจำปี 2558
ต้อนรับรองคณบดีฝ่ายบริหาร และทีมงานคณะวิทยาศาสตร์
การบรรยายแนะนำหลักสูตรการเรียนวิศวฯ มจธ.ราชบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดติวฟรี
ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ครั้งสุดท้าย
บุคลากรคณะวิศวฯ รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัย R2R